Sunday, May 20, 2012

Sri Venkatesa Sahastra Nama Stotram!


శ్రీ వేంకటేశ సహస్ర నామ స్తోత్రం.
శ్రీ రస్తు, శ్రీ శ్రీనివాస పరభాహ్మనేనమ: శ్రియై శ్రీ పద్మవత్యైనమ:

వశిష్ఠ ఉవాచ:
భగవన్ కైశ్చ  విధినా  నామభి ర్వే౦కటేశ్వరం
పూజయా మాస తం దేవం బ్రహ్మా తు కమలై శ్శుభై
                  
పృచ్చామి తాని నామాని గుణ యోగ పరాణికి మ్
ముఖ్య వృత్తీని కి౦ బ్రూహి  లక్ష కాణ్య ధవా హరే:
                     
నారద ఉవాచ:
నామన్య నంతాని హరే ర్గుణ యోగాని కాని చిత్
ముఖ్య వృత్తీని చాన్యాని  లక్ష కాణ్య పరాణి                       

పరమా ర్ధై స్సర్వ శబ్ధై రేకో జ్ఞేయ:  పర: పుమాన్ 
ఆది మధ్యాంత రహిత స్త్వ వ్యక్తో నంత రూప భృత్     (5)             

చంద్రార్క వహ్ని వాయాద్య గ్రహ ర్క్షా ణి నభో దిశం
అన్వయ  వ్యతిరేకా భ్యాం నంతి నో నంతి యన్మతే                    
  
తస్య దేవస్య నామ్నాం హి పారం  గంతుం హి :  క్షమ
తథాపి చాభి దానాని  వేంకటేశ స్య  కాని చిత్

బ్రహ్మ గీతాని పుణ్యాని తాని వక్ష్యామి  సువ్రత
యదుచ్చారణ మాత్రే విముక్తా  పరం వ్రజేత్ 

వేంకటే శస్య నామ్నాం హి సహస్ర స్య  ఋషి ర్విధి :
ఛందో నుష్టు ప్త థా దేవ శ్రీ వత్సాంకో రామా పతి

బీజ భూత న్త థోంకారో హ్రీం క్లీం  శక్తి శ్చ  కీలకం 
ఓం నమో వెంకటేశా యేత్యా దిర్మంత్రో త్ర  కథ్యతే

బ్రహ్మాండ గర్భ :  కవచ మస్త్రం చక్ర గధా ధర:
వినియోగోభీష్ట సిధ్ధౌ హృదయం సామగాయన :

భాస్వ చ్చంద్ర మసౌ యదీయ నయనే భవ్యా యదీయా రమా
యస్మా దిశ్వ సృడప్య భూద్య మికులం యద్ద్యా నయుక్తం సదా

నాథోయో జగతాం  నగేంద్ర దుహితుర్నాథోపియద్ భక్తిమాన్ 
తాతో  యో మదనస్య యో దురితహా తం వేంకటేశం భజే 

ఊర్థౌ హస్తౌ యదీయౌ సురరిపు దళనే బిభ్రతౌ శంఖచక్రే
సేవ్యా వంఘ్రీ స్వకీయా వభి దధరో  దక్షిణో యశ్య పాణి:

తావన్మాత్రం  భవాబ్థిం గమయతి భజతా మూరుగో వామపాణి:
శ్రీ వత్సాంకశ్చ లక్ష్మీ ర్య దురసి లసతస్తం భజే వేంకటేశం 

ఇతి ధ్యాయన్ వేంకటేశం శ్రీ వత్శాంకం రమాపతిం 
వేంకటేశో  విరూపాక్ష ఇత్యారభ్య జపేత్క్రమాత్  (10) 

వేంకటేశో  విరూపాక్షో విశ్వేశో విశ్వభావన:
విశ్వశృడ్విశ్వసం హర్తా  వీశ్వప్రాణో విరాడ్వపు:

శేషాద్రి నిలయో శేష భక్త దు:ఖప్రణాశన
శేష స్తుత్య శ్శేష శాయీ విశేషజ్ఞో  విభు స్స్వభూ:

విష్ణుర్జిష్ణుశ్చ  వర్థిష్ణు రుత్సహిష్ణు స్సహిష్ణుక:
భ్రాజిష్ణుశ్చ గ్రసిష్ణుశ్చ వర్తిస్ణుశ్చ భరిష్ణుక

కాలయంతా: కాలగోప్తా కాల: కాలాంతకో ఖిల:
కాలగమ్య: కాలకణ్ఠ వంద్య: కాలకలేశ్వర:

శంభు స్స్వయంభూ రంభోజనాభి స్సంభిత వారిధి:
అంభోధి నందినీజా నిశ్శోణాంభోజ పద ప్రభు:    (15) 

కంబుగ్రీవ  శ్శంబరారి రూప: శంబరజేక్షణ
బింబాధరో బింబరూపీ ప్రతిబింబ క్రియాతిగ

గుణవాన్ గుణ గమ్యశ్చ గుణాతీతో గుణప్రియ
దుర్గుణ ధ్వంస కృత్సర్వ సుగుణో గుణభాసక:

పరేశ: పరమాత్మా పరంజ్యోతి: పరాగతి:
పరం పదం వియద్వసా పారంపర్య శుభప్రద

బ్రహ్మాణ్డ గర్భో బ్రాహ్మణ్యో బ్రహ్మ సృడ్బ్రహ్మ బోధిత:
బ్రహ్మస్తుత్యో బ్రహ్మ వాదీ బ్రహ్మ చర్య పరాయణ

సత్య వ్రతార్ధ సంతుష్ట స్సత్యరూపీ ఝషాఙ్గ వాన్
సోమక ప్రాణ హారీ చానీతామ్నాయో భ్ది సఞ్చర:  (20) 

దేవాసుర వరస్తుత్య: పతన్మందర ధారక
ధన్వంతరి: కచ్చపాఙ్గ: పయోనిధి విమంధక:

అమరామృత సంధాతా ధృత సమ్మోహినీ వపు:
హరమోహక మాయావీ రక్ష స్సందోహ భజ్ఙన

హిరణ్యాక్ష విదారీచ యజ్ఞో యజ్ఞ విభావన
యజ్ఞీ యోర్వీ సముద్ధర్తా లీలాక్రోడ: ప్రతాపవాన్

దణ్డకాసుర విధ్వంసీ వక్ర దం ష్ట్ర: క్షమాధర:
గంధర్వ శాప హరణ: పున్య గంధో విచక్షణ:

కరాళ వక్త్ర స్సోమార్క నేత్ర ష్షడ్గుణ వైభవ
శ్వేత ఘోణీ ఘూర్ణిత భ్రూ: ఘుర్ఘురధ్వని విభ్రమ:  (25) 

ద్రాఘీయాన్ నీల కేశీచ జాగ్రదంబజ లోచన
ఘృణవాన్ ఘృణి సమ్మోహో మహాకాలాగ్ని దీధితి:

జ్వాలా కరాళ వదనో మహోల్కా కుల వీక్షణ:
నటా నిర్భిన్న మేఘౌఘో దంష్ట్రా రుగ్వ్యాప్త దిక్తట

ఉచ్చ్వాసా కృష్ట భూతేశో నిశ్వాస త్యక్త విశ్వసృట్
అంతర్భ్రమజ్జ గద్గర్భో నంతో బ్రహ్మ కపాల హృత్

ఉగ్రో వీరో మహావిష్ణు ర్జ్వలన స్సర్వ్వతో ముఖ
నృసిం హో భీషణో భద్రో మృత్యు మృత్యు స్సనాతన:

సభ న్త మ్భో ద్భావో భీమ  శ్శీరోమాలీ మహేశ్వర
ద్వాదశాదిత్య  చూడాల: కల్ప ధూమ సటాచ్చవి:  (30) 

హిరణ్యకోర స్థల భిన్నఖ సి0 ముఖో నఘ
ప్రహ్లాద వరదో ధీమాన్ భక్త సఙ్ఘ ప్రతిస్ఠిత

బ్రహ్మ రుద్రాది సంసేవ్య స్సిద్ద  సాధ్య  ప్రపూజిత
లక్ష్మీనృసింహో దేవేశో జ్వాలా జిహ్వ స్త్ర మాలిక:

ఖడ్గీ ఖేటీ మహేష్వాసీ కపాలీ ముసలీ హలీ 
పాశీ శూలీ మహా బాహుర్జ్వరఘ్నో రోగ లుణ్టక:

మౌఞ్జీయుక్ఛాత్రకో  దణ్డీ  కృస్ణాజిన ధరో వటు:
ఆధీత వేదో వేదాంతోద్ధారకో బ్రహ్మ నైష్ఠిక

అహీన శయన ప్రీత: ఆదితేయో2 నఘో హరి:
సంవిత్ప్రియ స్సామవేద్యో బలి వేశ్మ ప్రతిష్ఠిత:   (35)

బలిక్షాళిత  పాదాబ్జో వింధ్యావళి విమానిత:
త్రిపాద  భూమి స్వీకర్తా విశ్వ రూప ప్రదర్శక

ధృత త్రివిక్రమ స్సాజ్ఘ్రి నఖ భిన్నాణ్డ  ఖర్పర
పజ్జాత వహినీ ధారా పవిత్రిత జగత్రయ

విధి: సమ్మానిత: పుణ్యో దైత్య యోద్ధా జయోర్జిత
సుర రాజ్య ప్రదశ్శుక్ర మద హృత్సు గతీశ్వర:

జామదగ్న్య: కుఠారీ కార్తవీర్య విదారణ:
రేణుకాయా శ్శిరో హారీ దుష్ట క్షత్రియ మర్ధన:

వర్చస్వీ దానశీలశ్చ ధనుషాన్ బ్రహ్మవిత్తమ
అత్యుదగ్ర సమగ్రశ్చ న్యగ్రోధో దుష్ట నిగ్రహ: (40) 

రవి వంశ సముధ్భూతో భరతాగ్రజ:
కౌసల్యా తనయో రామో విశ్వామిత్ర ప్రియఙ్కర:

తాటకారి సుబాహుఘ్నో బలాతి బల మన్త్రవాన్
అహల్యా శాపవిచ్చేదీ ప్రవిష్ట జనకాలయ

స్వయంవర సభా సంస్థ ఈశ చాప ప్రభఞ్జన:
జానకీ పరిణేతా జనకా ధీశ సంస్తుత:

జమదగ్ని తనూజాత యోద్ధా యోద్ద్యాధి పాగ్రణీ
పితృ వాక్య ప్రతీ పాలన్త్యక్త  రాజ్య స్సలక్ష్మణ

ససీత శ్చిత్ర కూటస్థో భరతా హిత రాజ్యక:
కాక దర్ప ప్రహర్తాచ దణ్డ కారణ్య వాసక:  (45)
   
పఞ్చ వట్యాం విహారీచ స్వధర్మ పరిపోషక:
విరాధహా2 గస్త్య ముఖ్య ముని సమ్మానిత పుమాన్

ఇంద్ర చాప ధర: ఖడ్గ ధర శ్చాక్షయ సాయక:
ఖరాంతకో దూషనారిస్త్రి శిరస్కరిపుర్వృష

తత శ్శూర్పణఖ నాసా చ్ఛేత్తా వల్కల ధారక
జటవాన్ పర్ణ శాలస్థో మారీచ బలమర్ధక:

పక్షి రాట్కృత సంవాదో రవి తేజా మహాబల:
శబర్యానీత ఫలభుగ్గనూ మత్పరితోషిత:

సుగ్రీవాభయదో దైత్యకాయ క్షేపణ భాసుర
సప్త సాల సముఛేత్తా వాలి హృత్కపి సంవృత: (50)
  
 వాయు సూను కృతాసేవ్య న్యక్త పంప: కుశాసన
ఉద స్వత్తీరగ  శ్శూరో విభీషణ వరప్రద

సేతు కృద్దైత్యహా ప్రాప్త లఙ్కో2 లఙ్కారవాన్ స్వయం
అతికాయ శిరశ్ఛేత్తా కుంభ కర్ణ విభేదన

దశ కణ్ఠ శిరోధ్వంసీ జాంబవప్రముఖావృత:
జానకీశ: సురాధ్యక్ష సాకేతేశ: పురతన:

పుణ్యశ్లోకో వేద వేద్య స్స్వామి తీర్ధ నివాసక:
లక్ష్మీ సర:కేళిలోలో లక్ష్మీశో లోక రక్షక

దేవకీ గర్భ సంభూతో  యశోదేక్షణ లాలిత
వసుదేవ కృతస్తోత్రో నంద గోప మనోహర:  (55)

చతుర్భుజ: కోమలాఙ్గో గదావాన్నీల కుంతల:
పూతనా ప్రాణ సం హర్తా తృణావర్త వినాశన

గర్గా రోపిత నామాఙ్కో వాసుదేవో హ్యధోక్షజ:
గోపికా స్తన్య పాయీ బల భద్రానుజో2చ్యుత:      

వైయాఘ్ర నఖ భూషశ్చ వత్స జిద్వత్స వర్ధన
క్షీరసారాశన రతో దధి భాణ్డ ప్రమర్ధన:  

నవనీతా పహర్తా నీల నీరద భాసుర
ఆభీర దృష్ట దౌర్జన్యో నీల పద్మ నిభానన:

మాతృదర్శిత వశ్వస్య ఉలూఖల నిబంధన
నలకూబర శాపాంతో గోధూళి ఛ్ఛురితాఙ్క(60)

గోసఙ్గ్ఘ రక్షక శ్శ్రీశో బృందారణ్య నివాసక
వత్సాంకో బకద్వేషీ దైత్యాంబుద మహానిల

మహా జగ రచణ్డాగ్ని శ్శకట ప్రాణ కణ్టక
ఇంద్ర సేవ్య పుణ్య గాత్ర: ఖరజిచ్చణ్డ దీధితి

తాళపక్వ ఫలాశీచ కాళీయ ఫణి దర్పహా:
నాగపత్నీ స్తుతి ప్రీత: ప్రలంబాసుర ఖందన

దావగ్ని బల సమ్హారి ఫలహారీ గదాగ్రజ
గోపాఙ్గనా చేల చోర: పాథో లీలా విశారద

వంశ గాన ప్రవీణశ్చ గోపీ హస్తాంబుజార్చిత
ముని పత్న్యా హృతాహారో మునిశ్రెష్ఠో మునిప్రియ(65)

గోవర్ధనాద్రి సంధర్తా  నఙ్క్రందన తమో2పహ:
సదుద్యాన విలాసీ రాస క్రీదాపరాయణ

వరుణాభార్చితో గోపీ ప్రార్థిత పురుషోత్తమ:
అక్రూర స్తుతి సంప్రీత: కుబ్జా యౌవన దాయక

ముష్టికోర: ప్రహారీ చాణూరోదర దారణ
మల్ల యుద్ధాగ్రగణ్యశ్చ  పితృబంధ నమోచక:

మత్తమాతఙ్గ పఞ్చాస్య: కంస గ్రీవా నికృంతన
ఉగ్రసేన ప్రతిష్ఠాతా రత్నసిం హాసన అథిత:   

కాలనేమి ఖలద్వేషీ ముచుకుంద వరప్రద:
సాల్వసేవిత దుర్ధర్ష రాజస్మయ నివారణ(70)

రుక్మ గర్వాపహారీ రుక్మిణీ నయనోత్సవ:
ప్రద్యుమ్న జనక: కామీ ప్రద్యుమ్నో ద్వరకాధిప

మణ్యాహర్తా మహామాయో జాంబవత్కృత సంగర:
జాంబూనదాంబరధరో గమ్యో జాంబవతీ విభు:

కాళిందీ ప్రథితారామ కేళిర్గుంజా వతంసక
మందారసుమనో భాస్వన్ శచీశాభీష్ట దాయక

సత్రాజిన్మానసోల్లాసీ సత్యజానిశ్శుభావహ
శతధన్వ హరసిద్ధ: పాండవ ప్రియకోత్సవ

బద్రప్రియ స్సుభద్రాయా భ్రాతా నాగ్నజితీవిభు:
కిరీటకుండలధర: కల్పపల్లవలాలిత:   (75)

భైష్మీ ప్రణయ భాషావాన్ మిత్ర విందాధిపో2భయ:
స్వమూర్తి కేలి సంప్రీతో లక్షణో దారమానస:

ప్రాక్జ్యోతిషాధిపధ్వంసీ  తత్సైన్యాంతకరో2మృత:
భూమిస్తుతో భూరిభోగో భూషణాంబర సం యుత:

బహు రామాకృతాహ్లాదో గంధ మాల్యానులేపన:
నారదాదృష్ట చరితో దేవేశో విశ్వరాడ్గురు

బాణబాహువిదారశ్చ తాపజ్వర వినాశక:
ఉపోద్ధర్షయితా2 వ్యక్త శ్శివవాక్తుష్టమాననస

మహేశజ్వర సంస్తుత్య శ్శీత జ్వర భయాంతక
నృగరాజోద్ధారకశ్చ పౌండ్రకాదివధోద్యత:   (80)

వివిధా రిచ్చలోద్విగ్న బ్రాహ్మణేషు దయాపర
జరాసంధ బలద్వేషీ కేశిదైత్య భయఙ్కర:  

చక్రీ చైద్యాంతక స్సభ్యో రాజబంధ విమోచక:
రాజసూయహవిర్భోక్తా స్నిగ్ధాఙ్గ శ్శుభలక్షన:  

ధానా భక్షన సం ప్రీత: కుచేలాభీస్టదాయక
సత్వాది గుణగంభీరో ద్రౌపదీ మాన రక్షక

భీష్మ ద్యేయో భక్త వశ్యో భీమ పూజ్యో దయానిధి
దంత వక్త్ర శిరశ్చేత్తా కృష్ణ కృష్ణాసఖ స్వరాట్ 

వైజయంతీ ప్రమోదీ బర్హి బర్హ విభూషణ:
పార్ధ కౌరవ సంధాన కారీ దుశ్శాసనాంతక:  (85)

బుద్ధో విశుద్ధ స్సర్వఙ్ఞ క్రతుహింసావినిందక:
త్రిపుర స్త్రీ మానభంగ స్సర్వ సాస్త్ర విశారద:

నిర్వికారో నిర్మమశ్చ నిరాభాసొ నిరామయ్:
జగన్మోహక ధర్మీ దిగ్వస్త్రో దిక్పతీస్వర

కల్కీ మ్లేచ్చప్రహర్తాచ దుష్ట నిగ్రహ కారక
ధర్మ ప్రతిష్టాకారీ చతుర్వర్ణ్య విభాగ కృత్

యుగాంతకో యుగాక్రాంతో యుగకృద్యుగ భాసక:
కామారి: కామకారీ నిష్కామ కామితార్థద

భర్గో వరేణ్య: సవితు: శారఙ్గీ వైకుంఠ మందిర
హయగ్రీవ: కైతభారి ర్గ్రాహఘ్నో గజరక్షక(90)

సర్వ సంశయ విచ్ఛేత్తా సర్వ భక్త సముత్సక:
కపర్ధీ కామ హారీచ కళా కాష్టా స్మృతిర్ధృతి

అనాది రప్రమేయౌజౌ ప్రధాన స్సణ్ణి రూపక్:
నిర్లేపో నిస్స్పృహో సం ఙ్ఞో  నిర్భయో నీతిపారగ:

నిష్ప్రేష్యో నిష్క్రియశ్శాంతో నిష్ప్రపంచో నిధిర్నియ:
కర్మ్య కర్మీ వికర్మీ కర్మేప్సు: కర్మ భావన

కర్మాంగ కర్మ విన్యాసో మహాకర్మీ  మహావ్రతీ  
కర్మ భుక్కర్మ ఫలద: కర్మేశ: కర్మ నిగ్రహ

నరో నారాయణో దాంత: కపిల: కామదశ్శుచి
తప్తా జప్తా క్షమలా వాన్గంతానేతా లయోగతి:  (95)

శిష్టో ద్రష్టా రిపుద్వేష్టా రోష్టా వేష్టా మహానట
రోద్ధా బొద్ధా మహాయోద్ధా శ్రద్ధవాన్ సత్యధీశ్శుభ:

మంత్రీమంత్రో  మంత్రగమ్యో  మంత్ర కృత్పర మంత్ర హృత్
మంత్ర భృన్మంత్ర ఫలదో మంత్రేశో మంత్రేశో  మంత్రవిగ్రహ:

మంత్రాంగో మంత్ర విన్యాసో మహామంత్రో మహాక్రమ:
స్థిరధీ స్థిర విజ్ఞాన: స్థిర ప్రఙ్ఞ ష్తిరాసన

స్థిర యోగ: స్థిరాధార: స్థిర మార్గ స్థిరా గమ
నిశ్శ్రెయసో నిరీహోగ్నిర్నిర వద్యో నిరంజన

నిర్వైరో నిరహంకారో నిర్ధంభో నిరసూయక
అనంతో నంత బాహూరురనంతాంఘ్రి రనంత ధృక్ (100)

అనంత వక్త్రో2 నంతాంగో 2నంత రూపో హ్యనంతకృత్  
ఊర్ధ్వ రేతా ఊర్ధ్వ లింగో హ్యుర్ధ్వ మూర్ధ్వ ధ్వ శాఖక

ఊర్ధ్వ ఊర్ధ్వాధ్వ రక్షీ హ్యూర్ధ్వ జ్వాలో నిరాకుల:
బీజం బీజప్రదో నిత్యో నిదానం నిష్కృతి: కృతి:

మహానణీయాంగరిమా సుషమా చిత్రమాలిక:
నభ స్స్పృఙ్నభసో జ్యోతిర్నభ స్వాన్నిర్నభా నభ

అభుర్విభు: ప్రభు శ్శంభుర్మహీయాన్ భూర్బువాకృతి:
మహానందో మహాశూరో మహూరాశిర్మహూత్సవ

మహాక్రోధో మహాజ్వాలో మహాశాంతో మహాగుణ
సత్యవ్రత స్సత్యపర స్సత్య సంధ స్సతాం గతి:    (105)

సత్యేశ స్సత్య సంకల్ప స్సత్య చారిత్ర లక్షణ
అంతశ్చరో  హ్యంతరాత్మా పరమాత్మా చిదాత్మక:

రోచనో రోచ మానశ్చ సాక్షీ శౌరిర్జనార్ధన
ముకుందో నంద నిష్పంద స్సర్ణ బిందు: పురందర

ఆరింద మస్సుమందస్చ కుంద మందార హాసవాన్
స్యందానారూఢ చండాంగో హ్యానందీ నంద నందన

అనసూయా నందనో2 త్రినేత్రానంద స్సునందన
శంఖవాన్ పంకజకర: కుంకుమాంకో జయాకుశ:

అంభోజ మకరందాఢ్యో నిష్పంకో2 గరుపంకిల
ఇంద్ర శ్చంద్ర రధశ్చంద్రో 2 తిచంద్ర శ్చంద్ర భాసక(110)
  
ఉపేంద్ర ఇంద్ర రాజశ్చ వాగీంద్ర శ్చంద్ర లోచన:
ప్రత్యక్పరాక్ పరం ధామ పరమార్ధ పరాత్పర

అపారవాక్పారగామీ పారావార: పరావర:
సహస్వానర్థ దాతా సహన: సాహసీ జయీ

తేజస్వీ వాయువిశిఖీ తపస్వీ తాపసోత్తం:
ఐశ్వర్యో ద్భూతి కృద్భూతి రైశ్వర్యాంగ కలాపవాన్ 

అంభోధిశాయీ భగవాన్ సర్వఙ్ఞ స్సామపారగ
మహాయోగీ మహాధీరో మహాభోగీ మహాప్రభు:  

మహావీరో మహాతుష్టి మహాపుష్టిర్మహాగుణ:
మహాదేవో మహాబాహుర్మహా ధర్మో మహేశ్వర:  (115)

సమీపగో దూరగామీ స్వర్గ మార్గ నిరర్గళ
నగో నగధరో నాగో నాగేశో నాగపాలక

హిరణ్మయ స్వర్ణ రేతా హిరణ్యార్చిర్హిరణ్యద:  
గుణ గణ్య శ్శరణ్యస్చ పుణ్య కీర్తి పురాణగ

జన్యభృజ్జన్య సన్నద్థో దివ్య పంచాయుధో వశీ 
దౌర్జన్య భంగ: పర్జన్య స్సౌజన్య నిలయో2నిలయ

జలంధరాంతకో భస్మ దైత్య నాశీ మహామనా:
శ్రేష్ట శ్శ్రవిష్టో ద్రాఘిష్టో గరిష్టో గరుదధ్వజ:

జ్యేష్టో ద్రడిష్టో వర్షిష్టో  ద్రాఘీయాన్ ప్రణవ: ఫణీ:
సంప్రదాయకర స్స్వామీ సురేశో మాధవో మధు:  (120)

నిర్నిమేషో విధిర్వేధా బలవాన్ జీవనం బలీ
స్మర్తాశ్రోతా వికర్తాచ ద్యాతా నేతా నమోనమ:  

హోతా పోతా మహావక్తా రంతా మంతా ఖలాంతక:
దాతా గ్రాహయితా మాతా నియంతా 2నంత వైభవ:

గోప్తా గోపయితా హంతా ధర్మ జాగరితా ధవ:
కర్తా క్షేత్రకర: క్షేత్ర ప్రద: క్షేత్రఙ్ఞ ఆత్మవిత్

క్షేత్రీ  క్షేత్రహర: క్షేత్రప్రియ: క్షేమకరో మరుత్
భక్తి ప్రదో ముక్తిదాయీ శక్తిదో యుక్తీదాయక:

శక్తియుఙ్మౌక్తిక స్రగ్వీసూక్తి రామ్నాయసూక్తిగ
ధనంజయో ధనాద్యక్షో ధనికో ధనధాదిప:     (125)

మహాధనో మహామానీ దుర్యోధన విమానిత
రత్నాకరో రత్నరోచీ రత్నగర్భా శ్రయశ్శుచి:

రత్నాసానునిధి ర్మౌళి రత్నాభా రత్న కంకణ
అంతరలక్ష్యాంతరభ్యాసీ  చాంతర్ద్యే యోజితాసన:

అంతరంగో దయావాశ్చ హ్యంతర్మాయో మహార్ణవ:   
సరసస్సిద్ధ రాసిక స్సిద్ధి: సాధ్య స్సదాగతి

ఆయు:ప్రదో  మహాయుష్మానర్చిష్మానో షధీపతి:
అష్ట శ్రీరష్టభాగో2ష్టక కుభ్వ్యాప్తయశోవ్రతీ

అష్టా పద స్సువర్ణాభోహ్యస్ఠమూర్తి స్త్రిమూర్తిమాన్
అస్వప్నస్స్వప్నగస్స్వప్న స్సుస్వప్న ఫలదాయక:  (130)

దుస్స్వప్న ధ్వంసకో ధ్వంత దుర్నిమిత్త: శివంకర:
సువర్ణ వర్ణ  స్సంభావ్యో వర్ణితో వర్ణ సమ్ముఖ

సువర్ణముఖరీతీర శివధ్యాత ప్రదాంబుజ
దాక్షాయణీ వచస్తుష్టో దూర్వాసో దృష్టి గోచర:

అంబరీష వ్రతప్రీతో మహాకృత్తి విభంజన
మహాభిచారక ధ్వంసీ కాలసర్ప భయాంతక:

సుదర్శన కాలమేఘ శ్యామ శ్శ్రీమంత్రభావిత
హేమాంబుజసరస్స్నాయీ శ్రీ మనోభావితాకృతి:  

శ్రీపదత్తాంబుజస్రగ్వీ శ్రీ కేల్ళి శ్రీనిధిర్భవ:
శ్రీ ప్రదో వామనో లక్ష్మీ నాయకశ్చ చతుర్భుజ:  (135)

సంతృప్త స్తర్పిత స్తీర్థ స్నాతృసౌఖ్య ప్రదర్శక:
అగస్త్య స్తుతి సమ్హృష్టో దర్శితా వ్యక్త భావన:

కపిలార్చి కపిలవాన్ సుస్నాతాఘ విపాటన:
వృషాకపి: కపిస్వమి మనోంత్స స్థితి విగ్రహ:

వహ్ని ప్రియోర్థ సంభావ్యో జనలోక విధాయక:
వహ్ని ప్రభో వహ్ని తేజా శుభాభీష్ట ప్రదో యమీ

వారుణ క్షేత్ర నిలయో వరుణో వారణార్చిత
వాయుస్థాన కృతావాసో వాయుగో వాయుసంభృత

యమాంతకో2 భిజననో యమలోక నివారణ:
యమినామగ్ర గణ్యశ్చ సం యమీ యమభావిత:   (140)
  
ఇంద్రో ద్యాన సమీపస్థ ఇంద్రదృగ్విస్య: ప్రభు:
యక్ష రాట్సరసీ వాసో హ్యక్షయ్య నిధికోశకృత్.

స్వామి తీర్థకృతావాస:  స్వామిధ్యేయో హ్యధోక్షజ
వరాహాద్యష్ట తీర్ధాభి సేవితాంఘ్రి సరోరుహ

పాండు తీర్థాభిషిక్తాంగో యుధిస్ఠిర వరప్రద
భీమాంతకరణా రూఢ శ్శ్వేతవాహన సఖ్యవాన్

నకులాభయదో మాద్రీ సహదేవాభి వందిత:
కృష్ణా శపథ సంధాతా కుంతీ స్తుతి రతో దమీ

నారదాది ముని స్తుత్యో నిత్యకర్మ పరాయణ:
దర్శితావ్యక్త రూపశ్చ వీణానాద ప్రమోదిత:  (145)

షత్కోతి తీర్థ చర్యావాన్ దేవ తీర్థ కృతాశ్రమ:
బిల్వామలజలస్నాయీ సరస్వత్యంబు సేవిత:

తుంబురూదక సంస్పర్శ జన చిత్తతమోపహ:
మత్స్యవామన కూర్మాది తీర్థ రాజ: పురాణ:

చక్రద్యేయ పదాంభొజ శ్శఙ్ఖ పూజిత పాదుక:
రామతీర్థవిహారీ బల భద్ర ప్రతిష్టిత:

జామదగ్న్య సరస్తీర్థ జలసేచన తర్పిత:
పాపాపహారికీలాల సుస్నాఘ వినాశన:

నభోగంగాభిషిక్తశ్చ నాఘతీర్థాభి షేకవాన్ 
కుమారధారాతీర్థస్థో వటువేష స్సుమేఖల (150)

వృద్దస్య సుకుమారత్వ ప్రదస్సౌందర్యవాన్ సుఖీ  
ప్రియంవదో మహాకుక్షి రిక్ష్వాకు కులనందన:

నీలగోక్షీర   ధారాబూత్వరాహాచలనాయక:
భరద్వాజ ప్రతిష్టావాన్ బౄహస్పతి విభావిత:

అంజనాకృతపూజావానాఞ్ఙనేయక రార్చిత:
అంజఆద్రి నివాసశ్చ ముంజకేశ: పురంధర:

కిన్నర ధ్వయ సంబంధి బంధ మోక్ష ప్రదాయక:
వైఖాన సమఖారంభో వృషఙ్ఞేయో వృషాచల:

వృషకాయ ప్రభేత్తా క్రీదనాచార సంభ్రమ:
సౌవర్చలేయ విన్యంత రాజ్యో నారాయణప్రియ: (155)

దుర్మేధో భంజక: ప్రాఙ్ఞో బ్రహ్మోత్సవ మహోత్సుక:
భద్రాసుర శిరశ్చేత్తా భద్ర క్సేత్రీ సుభద్రవాన్ 

మృగయా క్సీణ సన్నాహ శ్శంఖ రాజన్య తుష్టిద:
స్థాణుస్థో వైనతేయాంగ బావితో హ్య శరీరవాన్

భోగీంద్ర భోగ సంస్థానో బ్రహ్మాది గణసేవిత:
సహస్రార్క చ్చటాబాస్వద్విమానాంతస్థితో గుణీ

విష్వక్సేన కృతస్థోత్ర స్సనందన పరీవృత:
జాహ్నవ్యాది నదీ సేవ్యస్సు రేశాద్యభి వందిత:

సురాంగనా నృత్యపరో గంధర్వోద్గాయనప్రియ:
రాకేందు సంకాశన నఖ: కోమలాంఘ్రి సరోరుహ(160)

కచ్ఛప ప్రద: కుందగుల్పక స్వచ్ఛ కూఠ్పర:
మేదుర స్వర్ణ వస్త్రాఢ్య  కతిదేశస్థ మేఖల:

ప్రోల్ల సచ్ఛురికాభా స్వత్కతిదేశ శ్శుభంకర:
అనంత పద్మజ స్థాన నాభిర్మౌతిక మాలిక:

మందార చాంపేయ మాలీ రత్నాభరణ సంభృత:
లంబ యఙ్ఞోపవీతీ చంద్ర శ్రీ ఖండలేపవాన్

వరదో భయదశ్చక్రీ శంఖీ కౌస్తుభ దేప్తిమాన్
శ్రీవత్స్తాంకిత వక్షస్కో లక్ష్మీ సంశ్రిత హృత్తట:

నీలోత్పల నిభాకార: శోణాంభోజ సమానన:
కోతి మన్మధ లావణ్య శ్చంద్రికా స్మిత పూరిత(165)

సుధాస్వచ్ఛోర్ధ్వ పుండ్రశ్చ కస్తూరీ తిలకాంచిత:
పుందరీ కేక్షన్న స్వచ్ఛో మౌళి శోభావిరాజిత:

పద్మస్థ పద్మనాభశ్చ సోమమండలగో బుధ:
వహ్ని మండలగ శ్శూర్య శ్శూర్య మండల సంస్థిత

శ్రీపతి ర్భూమిజానిశ్చ  విమలాద్యభి సంవృత
జగత్కుటుంబజనితా  రక్షక: కామిత ప్రద:

అపస్థాత్రయ యంతా విశ్వ తేజస్స్వరూపవాన్
ఙ్ఞప్తి ఙ్ఞేయో ఙ్ఞగమ్యో  ఙ్ఞానా తీత స్సురాతిగ:

బ్రహ్మానాండ తర్బహి ర్వాప్తో వేంకతాద్రి గదాధర:  
శ్రీ వేంకటాద్రి గదాధరోన్నమ ఇతి:  

ఏవం  శ్రీ వేఙ్కటేశస్య  కీర్తితం పరమాద్భుతం   (170)

నామ్నాం సహస్రం సంశ్రావ్యం పవిత్రం పుణ్యవర్ధనం 
శ్రవణత్సర్వ దోషఘ్నం మృత్యునాశనం

దారిద్ర్య భేదనం ధర్మ్యం సర్వైశ్వర్య ఫలప్రదం
కాలాహి విష విఛ్ఛేది జ్వరాపస్మారభంజనం  

శత్రు క్షయకరం రాజగ్రహ పీడా నివారణం 
బ్రహ్మ రాక్షస కూష్మాండ భేతాళ భయభఞ్ఙనం 

విద్యాభిలాషీ విద్యావాంధనార్ధీ ధనవాన్ భవేత్ 
అనంత కల్ప జీవీ స్యాదా యుష్కామో మహాయశా:  

పుత్రార్ధీ సుగుణఆన్ పుత్రా లభేతా 22 ష్మతంతత:  
సంగ్రామే శత్రువిజయీ సభాయాం ప్రతివాదిజిత్ (175)

దివ్యై ర్నామభి రేభిస్తూ తులసీ పూజనాత్సకృత్ 
వైకుంఠ వాసీ భగవత్సదృశో విష్ను సన్నిధౌ

కల్హార పూజనాన్మాసాద్ద్వితీయ ఇవ యక్షరాట్
నీలోత్పలార్చనాత్సర్వ రాజపూజ్యస్సదా భవేత్ 

హృత్సంస్థితై ర్నామభిస్తు భూయాద్దృగ్విషయో హరి:
వాఞ్చితార్థం తదా దత్వా వైకుంఠం ప్రయచ్చతి:

త్రి సంధ్య యో జపేన్నిత్యం సంపూజ్య విధినావిభుం
త్రివారం పఞ్చ వారం ప్రయహం క్రమశోయమీ

మాసాద లక్ష్మీ నాశ స్స్యాద్ద్వి మాసాత్స్యాన్న రేంద్రతా 
త్రిమాసాన్మహదైశ్వర్యం తతస్సంబాషణం భవేత్.  (180)

మాసం పఠన్యూనకర్మపూర్తిం సమవాప్నుయాత్ 
మార్గ భ్రస్టశ్చ సన్మార్గం గత స్వన్స్వం స్వకీయకం

చాంచల్య చిత్తో 2 చాంచల్యం మనస్స్వాస్థ్యం గచ్చతి
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం ఙ్ఞానం మొక్షంచ విందతి

సత్వాంకామానవాప్నోతి శాశ్వతం పదం తథా 
సత్యం సత్యం పునస్సత్యం సత్యం సత్యం సంశయ: (183) 

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండ పురాణే వసిష్ఠ నారద సంవాదే శ్రీ వేంకటాచల మహాత్మ్యే 
శ్రీ వేఙ్కటేశ శ్రీ సహస్ర నామ స్తోత్రాధ్యాయ స్సమాప్త

శ్రియ: కాంతాయ కల్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం  
శ్రీ వేఙ్కటనివాశాయ శ్రీనివాసాయ మఙ్గళం 
శ్రీ వేఙ్కటా చలాధీసం శ్రియాధ్యాసిత వక్షసం 
శ్రితచేతన మందారం శ్రిన్వాసం మహం భజే.